Wat gebeurt er met jouw schenking aan de Odin imkerij?


Door vriend van de imkerij te worden, door statiegeld te schenken of door een eenmalige schenking kun je bijdragen aan het werk van de Odin imkerij. Maar wat doen we eigenlijk met jouw schenking?


De Odin imkerij werd de afgelopen 10 jaar voor het grootste deel gefinancierd uit de opbrengsten van Odin. Door de schenkingen die we nu ontvangen wordt een (klein) deel van die kosten overgenomen. 


Doel Odin imkerij

Het doel van de Odin imkerij is het plaatsen en verzorgen van bijenvolken bij boerderijen die met Odin samenwerken. Bijvoorbeeld doordat ze hun biologische en biodynamische producten aan Odin  verkopen. We streven dan naar een optimale bijenbiotoop op en met het landbouwbedrijf, natuurlijk in nauwe samenwerking met de boeren. 


Verder werken we aan kennisbevordering rondom het thema bijwaardig imkeren als onderdeel van een landbouwbedrijf. Op een biologisch of biodynamisch bedrijf is men zich doorgaans zeer bewust van wat wel en niet een robuust landbouwsysteem ondersteunt. Zonder dat daarbij bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt worden. En hoe er juist samengewerkt kan worden met de scheppende natuurkrachten om een veerkrachtig landbouwsysteem te ontwikkelen, dat echt voedende gewassen voortbrengt.


Robuust landbouwsysteem

Iedereen voelt wel aan dat als de natuur op het bedrijf floreert dit een belangrijk kenmerk is van een robuust landbouwsysteem. De rol van specifieke vogels of insecten als bestuivers of als natuurlijke plaagbestrijders is ook bekend en de effecten daarvan zijn duidelijk. Maar waarom het belangrijk is dat er allerlei insecten kunnen leven op en bij het bedrijf is moeilijker te doorgronden, omdat soms moeilijk direct aanwijsbaar is welke invloed ze daadwerkelijk hebben. 


Florerende gewassen en mensen

Maar feit is dat daar waar een rijkdom aan diverse insecten leven aanwezig is, zoals vlinders, wilde bijen, kevers, wantsen, luizen, libellen, vliegen, muggen, etcetera, en waar een rijk bodemleven aanwezig is, dat daar ook de gewassen en de mensen floreren. Het kan de boer wel opvallen dat het aantal aanwezige soorten vogels zeer beperkt is, maar de samenhang met zijn bedrijfsvoering, de stemming op zijn of haar bedrijf en de bedrijfsresultaten blijft soms toch zeer onduidelijk. Er is meer en meer belangstelling op het boerenbedrijf voor deze wezenlijke aspecten, maar boeren hebben hulp bij dit thema nodig.


Netwerk 

Om de Odin imkerij een blijvende plaats te kunnen geven en de samenwerking met de boeren te kunnen verdiepen, werken we nu aan de ontwikkeling van een netwerk van biodynamische hulpimkers én een breed netwerk van vrienden die dit werk ook financieel willen meedragen. Dit vraagt een lange adem en dus ook ieder jaar weer geld. Nieuwe kosten dit jaar zijn de kosten voor de hulpimkers, die onder andere bestaan uit reis-, studie- en extra gereedschaps- kosten. 


Hartelijk dank

Kies jij ervoor om dit werk te steunen? Dan zijn boeren, bijen en wij je zeer dankbaar! Je kunt dat hier doen.


Heb je vragen?

Zie contact.