Sluiten

Reglement Odin Ledenfinanciering

 1. Dit is een reglement als bedoeld in artikel 33 lid 1 en in artikel 4 van de statuten van de Coöperatie Odin U.A.
 2. Ieder lid van de coöperatie kan deelnemen aan de ledenfinanciering aan de coöperatie Deelname in de ledenfinanciering is vrijwillig. Deelname vindt plaats door inschrijving door een lid middels een inschrijfformulier beschikbaar op Odin.nl
 3. Deelname door een lid wordt definitief door storting c.q. overboeking van een bedrag van € 500 of € 1000 (of veelvouden hiervan) als een lening aan de coöperatie, tot een door het bestuur jaarlijks vastgesteld maximum bedrag per lid.
 4. Het bedrag van de lening wordt op naam van het deelnemend lid geadministreerd in de boeken van de coöperatie. Deze administratie geldt als dwingend bewijs van het bedrag van de lening en rente.
 5. De rente wordt jaarlijks uitgekeerd. Het lid kan er voor kiezen de rente als saldo op zijn account te laten bijschrijven of te laten overboeken naar de door hem of haar opgegeven bankrekening. Gedurende de looptijd kan de gekozen uitbetaling en het gekozen rentepercentage niet worden gewijzigd.
 6. De rente blijft gedurende de hele looptijd van de lening onveranderd. De hoogte van de rente voor nieuwe leningen wordt elk jaar vóór 30 april door het bestuur vastgesteld. Jaarlijks ontvangt ieder deelnemend lid een gespecificeerde opgave van de door dat lid gegeven lening alsmede de bijgeschreven dan wel ontvangen rente.
 7. Na afloop van de gekozen looptijd wordt de lening door de coöperatie afgelost door overboeking van het saldo op een bij de coöperatie bekende bankrekening van het deelnemende lid, tenzij het deelnemende lid aan de coöperatie kenbaar heeft gemaakt het af te lossen bedrag aan te willen wenden voor een nieuwe lening in overeenstemming met de voorwaarden van dit reglement.
 8. Na het beëindigen van het lidmaatschap van een deelnemend lid in de coöperatie blijven uitstaande leningen onder het voorraadfonds doorlopen tot het einde van de oorspronkelijk van toepassing zijnde looptijd. In deze gevallen komt de vervallen lening echter niet langer in aanmerking voor vernieuwing als genoemd onder artikel 7.
 9. Vervroegde aflossing is enkel mogelijk in bijzonder individuele gevallen zulks ter beoordeling van het bestuur.
 10. Het vorderingsrecht van de deelnemende leden op de coöperatie uit hoofde van de leningen is niet voor overdracht vatbaar en daarop kunnen geen beperkte rechten worden gevestigd, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het bestuur van de coöperatie is verkregen.
 11. In geval onverkorte toepassing van enige bepaling in dit reglement naar het oordeel van het bestuur van de coöperatie in individuele gevallen leidt tot een te grote onbillijkheid, kan het bestuur van de coöperatie de betreffende bepaling geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, buiten toepassing verklaren.

Dit Reglement Ledenfinanciering Coöperatie Odin is onder de naam Reglement Ledenfinanciering Odin Voorraadfonds op 16 maart 2015 door de ledenraad van de Coöperatie Odin U.A. goedgekeurd.

Winkelmand

Je winkelmand is leeg.

Bestellen